Política de privacitat

El responsable de les dades de caràcter personal recollides en el lloc www.nutclinic.es és NUT WELLNESS, SL ,en endavant NUT WELLNESS CLINIC,  amb CIF B25801929 i domicili social a Magí Morera, 28, baixos de Lleida, telèfon de contacte 973 192 255 i correu electrònic info@nutclinic.es

NUT WELLNESS CLINIC té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, tractant-les de manera lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequades, pertinents i limitades en relació a les finalitats per les que són tractades, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Les dades recollides en el lloc www.nutclinic.es seran tractades en el corresponent fitxer de contactes/clients de NUT WELLNESS CLINIC de conformitat a l’establert a la normativa esmentada anteriorment. El lloc www.nutclinic.es només recull les dades de caràcter identificatiu i/o de contacte dels seus usuaris/es que siguin necessàries per poder atendre les consultes, peticions d’informació o de contacte realitzades pel usuaris.

Les finalitats del tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis o registres d’aquest lloc web és atendre les peticions d’informació o consultes realitzades pels usuaris, realitzar les gestions comercials i administratives necessàries per a la prestació dels serveis que ofereix NUT WELLNESS CLINIC i enviar als usuaris/es informació, publicitat i promocions dels serveis que siguin del seu interès.

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/a sempre requerirà el consentiment previ i explícit d’aquest/a a través dels formularis de contacte o de registre, legitimant així a NUT WELLNESS CLINIC a tractar les seves dades d’acord amb les finalitats descrites al paràgraf anterior. En cas que l’usuari/a no doni el seu consentiment, NUT WELLNESS CLINIC no podrà tractar les seves dades i en conseqüència no podrà oferir-li els seus serveis ni atendre les seves peticions d’informació o consulta.

És necessari que l’usuari/a faciliti les dades indicades del qüestionari de contacte per a què NUT WELLNESS CLINIC pugui atendre la seva sol·licitud d’informació. En cas de no fer-ho, no serà possible respondre la seva petició. Tanmateix, l’usuari/a ha de garantir que les dades facilitades són verídiques i exactes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació o actualització.

NUT WELLNESS CLINIC l’informa que disposa de Delegat de Protecció de Dades i li facilita les seves dades de contacte: Núria Badia Caberol · mail: nbc.dpd@gmail.com

NUT WELLNESS CLINIC conservarà les dades de caràcter personal mentre existeixi un interès mutu amb l’usuari/a i no més temps del  necessari per a mantenir la finalitat del tractament (mentre existeixi una relació comercial) o mentre així ho requereixi qualsevol obligació legal que li sigui inherent (per exemple: obligació fiscal i comptable, mínim 6 anys) . Quan el manteniment de les dades ja no sigui necessari per al compliment de la finalitat per la què van ser recollides, se suprimiran amb les mesures de seguretat adients per garantir la seva pseudonimització o destrucció.

NUT WELLNESS CLINIC no cedeix dades a tercers, amb la salvaguarda que aquesta cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament.  NUT WELLNESS CLINIC no elabora perfils amb les dades recollides.  Per al desenvolupament de l’activitat a NUT WELLNESS CLINIC gestionem dades a través del servei de DROPBOX INC. , companyia amb oficina principal a 333 Branna Street de San Francisco, 94107 California, als EEUU. Dropbox forma part de l’acord EU-US Privacy Shield i per tant garanteix la protecció de dades de caràcter personal segons els estàndards europeus. Podeu accedir a la política de privacitat de Dropbox a https://www.dropbox.com/es/privacy#dmca .

L’usuari/a té dret d’accés (conèixer si tractem les seves dades i com ho fem), rectificació (corregir les dades inexactes i/o incomplertes que tractem), portabilitat (podem transmetre les seves dades a un altre Responsable o al mateix interessat) i supressió de les seves dades (suprimir les dades que tractem sempre i quan no existeixi cap obligació legal que ho impedeixi) així com també té dret a la limitació (limitació temporal del tractament que fem amb les dades) i oposició al seu tractament (cancel·lació definitiva del tractament). L’usuari/a podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i també té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (aepd.es) si creu que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa.

Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit indicant quin dret vol exercir i adjuntant, sempre, una fotocòpia del seu DNI. Aquesta sol·licitud l’ha podrà enviar per correu postal a NUT WELLNESS CLINIC , Magí Morera número 28, baixos de Lleida (25006) o bé per correu electrònic a info@nutclinic.es

Obrir chat